Niet piekeren maar pieken

We zetten het heel voorzichtig met potlood al in onze agenda’s:
Het festivalseizoen.
Zou het dan toch? Na maanden van schrappen en afwachten kunnen evenementenmakers weer vooruitkijken. Het vertrouwen groeit door het garantiefonds voor de evenementenbranche. Dat geeft lucht. Maar ook wij staan klaar voor ondersteuning. …

In the event industry, you never shy away from a big challenge. But the current firestorm, with the outbreak of COVID-19, is unprecedented. Moreover, for the foreseeable future, times are still uncertain. If you want to plan an event now, you’re facing significant challenges. The rules and regulations change every…

Catchphrase®

- Operational Excellence at your Fingertips - Visit https://catchphrase.io to plan a demo.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store