Hoe geef je een succesvolle team briefing?

1. Gooi je draaiboek het raam uit

2. Houd afstand

Een briefing waar twintig mensen bij elkaar gepropt zitten in een kleine, benauwde ruimte is niet meer van deze tijd. Dat is vooral zo vanwege het besmettingsgevaar met COVID-19, maar ook doordat zo’n sessie vaak alle energie uit je team trekt.

3. Leer van je team

Door COVID-19 volgen de nieuwe processen en procedures elkaar in een rap tempo op. Je werkt je drie slagen in te rondte om alles goed te plannen. Maar het is maar de vraag of alles wel zo goed werkt in de praktijk. En je kunt als organisatie niet overal zijn om te checken of alles volgens planning werkt.

4. Gooi hulplijnen uit

De eerste keer dat je als medewerker gaat werken op een evenement is altijd spannend. Voordat het evenement van start gaat, zit je vaak nog met (praktische) vragen en onzekerheden. Zeker nu, als je de verantwoordelijk voor het slagen van een evenement misschien nog wel meer voelt door COVID-19. Er is zoveel nieuw en zoveel anders.

5. Omarm alle feedback

Aan de slag!

Er gebeuren door COVID-19 veel dingen waar we geen invloed op hebben. Maar we hebben wel invloed in hoe we ermee omgaan. Door alle verplichte aanpassingen en veranderingen zie ik ook veel mooie initiatieven ontstaan die we mee moeten nemen naar de toekomst.

--

--

- Operational Excellence at your Fingertips - Visit https://catchphrase.io to plan a demo.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Catchphrase®

Catchphrase®

- Operational Excellence at your Fingertips - Visit https://catchphrase.io to plan a demo.