Wat is een briefing solution en hoe werkt dat?

En waarom dit verder gaat dan een e-learningmodule

Een klassieke Team Briefing setting in een Hotel

Mobile First Solution

Meer controle over kennisoverdracht

Pieken op het juiste moment

Stewards die klaarstaan voor een voetbalwedstrijd

Beheersbare communicatiekanalen

Gebruikersgemak

Leren van je crew

- Operational Excellence at your Fingertips - Visit https://catchphrase.io to plan a demo.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store